PROJEKTE 2019

 

 

Bybels vir gevangenes

  

 
Doel

Om gratis Bybels aan die Departement Korrektiewe Dienste vir verspreiding onder gevangenes beskikbaar te stel.

 

Agtergrond
 • Gevangenisse in Suid-Afrika is plekke waar die ongeveer 161 000 gevangenes wat hulle daar bevind, heel dikwels sonder hoop is.
 • Probleme is aan die orde van die dag:
      -  Oorbevolking veroorsaak ernstige krisisse in die gevangenisse, daar is slegs 119 000 beddens beskikbaar.
      -  Aansteeklike siektes kom algemeen voor, onder andere MIV/vigs.
      -  Skendings van menseregte kom ook voor, byvoorbeeld geweld deur en teen gevangenes.
 • Die Bybel bring hoop en daarom bewillig die Bybelgenootskap jaarliks 'n bedrag vir gratis Bybels vir gevangenes.
 • 'n Deel van die Bybelgenootskap se skenking (R200 000) sal van vanjaar aan organisasies soos Kairos Prison Ministries, Alpha South Africa and World Hope Ministries, beskikbaar gestel word om Bybels aan gevangenes te oorhandig by die voltooiing van kursusse wat deur hierdie organisasies aangebied word.
 • In 2018 het 18 748 gevangenes danksy hierdie projek 'n eie Bybel ontvang.

 

Verwagte impak
 • Die Bybel bring troos en hoop aan mense wat van hulle vryheid ontneem is.
 • Die Bybel kan 'n bydrae lewer in die rehabilitasieproses en gevangenes aanmoedig om na die uitdien van hulle vonnisse, 'n misdaadvrye bestaan te voer.

 

Hoe kan jy help?

Vir 2019 word R700 000 vir die beskikbaarstelling van Bybels aan gevangenes benodig.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1504

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN

 

Bybels vir die armes

  

Project top 2

 
Doel

Om Bybels gratis op 'n verantwoordelike manier beskikbaar te stel aan diegene wat dit nie kan bekostig nie.

 
Agtergrond
 • Volgens Statistieke Suid-Afrika leef 30,4 miljoen Suid-Afrikaners in armoede. Een uit elke drie Suid-Afrikaners leef op 'n inkomste van minder as R797 per maand, met meer vroue in armoede as mans, en kinders 17 jaar en jonger en bejaardes word die swaarste getref. Vir een uit elke sewe Suid-Afrikaners beteken armoede gebrek aan voedsel, hulle moet op R441 of minder per maand oorleef.
 • Suid-Afrika is onder die top 20 lande in die wêreld met die hoogste werkloosheidsyfer. Volgens die jongste beskikbare syfers is 27,2% van die ekonomies aktiewe bevolking in Suid-Afrika werkloos.
 • Die Bybel bring hoop maar baie mense kan nie 'n eie Bybel bekostig nie. Versoeke stroom daagliks by ons Bybelhuise in van mense wat graag 'n eie Bybel wil ontvang of van kerke wat armes daarmee wil help.
 • Daar is 'n strategie in plek om te verseker dat die Bybels die regte mense bereik.
 • In 2018 het 15 333 mense wat nie 'n eie Bybel kon bekostig nie, danksy hierdie projek, een ontvang.
 
Verwagte impak
 • Die Bybel word in die hande geplaas van mense wat dit broodnodig het, maar wat dit nie kan bekostig nie.
 • Die krag van die Lewende Woord sal troos en hoop bring aan mense wat soms voel dat hulle deur die samelewing verstoot en vergeet word.
 
Hoe kan jy help?

R500 000 word in 2019 spesifiek vir hierdie projek benodig.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1505

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN

 

Bybelgebaseerde geletterdheidsprojek

  

 
Doel

Om deur middel van Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal basiese geletterdheid asook Bybelgeletterdheid onder veral kinders in die grondslagfase van onderwys te bevorder.

 
Agtergrond
 • Basiese onderrig in Suid-Afrika skiet ver tekort. 'n Onlangse studie het bewys dat Suid-Afrika 'n leeskrisis ondervind. Die studie het bevind dat vier uit vyf graad 4-leerders se leesvermoë is laer as die internasionaal aanvaarbare standaard. Suid-Afrika het laaste uit 50 lande in die "Progress in International Reading Literacy Study (Pirls)" gekom.
 • Duisende kinders in arm woonbuurte word nie in dieselfde mate as bevoorregte kinders aan geletterdheidstimulasie blootgestel nie en begin dikwels hulle skoolopleiding met 'n agterstand.
 • Die Bybelgenootskap het na deeglike navorsing Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal ontwikkel om basiese lees- en skryfvaardighede te ontwikkel. Die twee boekies My eerste Bybel Doen en Leer Boek en My 2de Bybel Doen en Leer Boek is nou in al 11 die amptelike tale beskikbaar. Daar word tans aan die ontwikkeling en toetsing van 'n derde boekie gewerk.
 • Verskeie skole maak van die materiaal beskikbaar met die goedkeuring van grondslagfase afdelings van onderwysdepartemente. Dit word ook in pre-primêre skole en selfs Sondagskole gebruik.
 • Enige persoon wat kan lees, sal met die hulp van 'n handleiding en flitskaarte wat saam met die boekie voorsien word, ander kan help om dié vaardighede te bemeester.
 • Geskikte vennote (kerke, organisasies en individue) help met die implementering van die projek.
 • Die boekies word gratis beskikbaar gestel aan skole en groepe wat dit nie kan bekostig nie. In 2018 het sowat 52 549 kinders van dié Bybelgebaseerde boekies ontvang.

 

Verwagte impak
 • Terwyl kinders, waarvan sommige uit minder bevoorregte huise, die nodige lees- en skryfvaardighede bemeester, sal hulle ook op 'n vroeë ouderdom van Jesus en die Bybel hoor.
 • Baie kinders wat die boekies ontvang, kom uit gesinne waar die ouers ook nie kan lees nie. Die kinders sal die boekies huis toe neem en moontlik die ouers leer lees.

 

Hoe kan jy help?

R1 000 000 word in 2019 benodig om te verseker dat genoeg eksemplare van dié geletterdheids-materiaal gratis beskikbaar gestel kan word.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1533

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN

 

Bybels vir graad 7-leerders

 

Project top 4

 
Doel

Om gratis Bybels beskikbaar te stel aan graad 7-leerders in skole in die armste dele van ons land.

 
Agtergrond
 • Volgens die jongste beskikbare statistiek is daar byna 900 000 graad 7-leerders in skole in Suid-Afrika, waarvan sowat 871 000 in staatskole.
 • Graad 7-leerders is die teikengroep vir hierdie projek omdat hulle reeds met begrip kan lees. Hulle is aan die begin van hulle tienerjare en dikwels maklik beïnvloedbaar. Die bybelse boodskap kan help met die vorming van 'n waardestelsel wat hulle kan help om die regte keuses te maak.
 • Die projek word op 'n verantwoordelike manier bestuur. Kerke en Christenorganisasies word veral gebruik om die skole wat Bybels moet ontvang, te identifiseer. Elke kind ontvang ook 'n boekie, Help! Hoe moet ek my Bybel lees?.
 • In 2018 het 26 270 graad 7-leerders, hoofsaaklik in skole in arm dele van ons land, 'n eie Bybel ontvang.
 
Verwagte impak
 • Die lewegewende boodskap van die Woord kan help om hierdie kinders in hulle geloof te anker.
 • Dit sal kerke en Christenorganisasies wat met hierdie kinders werk, help as meer kinders 'n Bybel het.
 • Vir sommige van hierdie kinders is die Bybel wat hulle ontvang, die enigste Bybel in die huis.
 
Hoe kan jy help?

R1 000 000 word benodig om in 2019 'n Bybel en die boekie, Help! Hoe moet ek my Bybel lees? aan graad 7-leerders te oorhandig wat nie 'n eie Bybel kan bekostig nie.


Maak 'n verskil. Word 'n saaier van hoop.

 

DIREKTE INBETALING
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 260 208 950
Takkode: 632-005
 
* Gebruik asb verwysingsnommer: 1535

BETALING MET BANKKAART

 •   
 •   
Net 'n oomblik ...
Jy sal binnekort na PayGate DPO se webblad geneem word waar jy 'n veilige betaling kan maak.

SNAPSCAN